"Cudze chwalicie , swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie" Zapraszam gospodarzy miast i gmin do promowania swoich miejscowości. Bowiem dbałość o dobry wizerunek miasta lub gminy świadczy o dobrym gospodarzu i zachęca do naśladowania przez innych oraz zwiększa szansę na rozwój regionu.

Regulamin

Postanowienia Ogólne.
1/ portal Internetowy znajduje się pod adresem internetowym http:www.otogmina.pl

2/  portal  otogmina.pl  jest portalem  informacyjno – promocyjnym , zwany dalej Portalem otogmina.pl, który świadczy usługi umożliwiające zamieszczanie ogłoszeń i ofert osób prawnych, pełnoletnich osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu jak również w formie spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz instytucji zwanych w niniejszym Regulaminie Użytkownikami Portalu.

3/ w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika Portalu, że umieszczone na portalu internetowym wszelkiego rodzaju ogłoszenia, reklamy, cenniki i pozostałe informacje w nim zawarte a w szczególności parametry techniczne i użytkowe, opisy oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie lub propozycję do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4/ Właścicielem  portalu otogmina.pl i domeny jest  http:www.otogmina.pl  Rafał Szlęzak (ul. Niska29 lok. 55, 01-046 Warszawa).
Definicje.

1. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez właściciela Portalu , określający funkcjonowanie oraz zasady na które składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów itp. korzystania z Portalu otogmina.pl  jest pochodną prawa stanowionego, normujących zachowanie się podmiotu podporządkowanego organowi nadrzędnemu (którego często  regulamin jest jego dziełem).

2. Portal otogmina.pl  - portal  informacyjno – promocyjnym , zwany dalej Portalem  otogmina.pl  skierowany jest do  osób prawnych, osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu jak również w formie spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz instytucji, zlokalizowany jest pod adresem http:www.otogmina.pl .

3. Usługodawca - właściciel Portalu otogmina.pl i domeny  http:www.otogmina.pl .

4.  Administrator Portalu – właściciel Portalu, osoba fizyczna lub podmiot wskazany przez właściciela Portalu.

5.  Użytkownik Portalu  - oznacza każdą pełnoletnią osobę i/lub Firmę, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu informacyjno – promocyjnego otogmina.pl , jest nią osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

6.  Baza Danych i Baza Ogłoszeń – jest to zbiór danych zgromadzonych na portalu otogmina.pl . według określonej tematyki, systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający dane osób  fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej wpisanych  do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej do których prawo wyłączne przysługuje właścicielowi domeny http:www.otogmina.pl.

7.  Portal otogmina.pl - zorganizowana platforma informacyjno – promocyjna  podłączona do sieci Internet stworzona przez właściciela domeny http:www.otogmina.pl/lub jego kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikowi Portalu  korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym http:www.otogmina.pl .

8.  Wyszukiwarka Ogłoszeń  - oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiający Użytkownikowi Portalu wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych Katalogu Firm,  Bazie Danych Noclegowo – Gastronomicznej Bazie Ogłoszeń  do której prawa wyłącznie przysługują właścicielowi domeny http:www.otogmina.pl i/lub jego kontrahentom.

9. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi Portalu  miejsce na stronie internetowej http:www.otogmina.pl, które po zamieszczeniu informacji wprowadzanych on-line przez Użytkownikowi Portalu  pozwala osobom zainteresowanym na zapoznanie się z zamieszczoną przez Użytkownikowi Portalu  informacją oraz skontaktować się z nim. Ważność ogłoszenia wynosi 180 dni kalendarzowych.

10. Wpis do Bazy Danych Katalogu Firm - czasowo udostępnione miejsce na stronie internetowej http:www.otogmina.pl, które po zamieszczeniu informacji wprowadzanych on-line przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, które pozwala na  promocję ich produktu lub usług.

11. Baza Danych Noclegowo – Gastronomiczna – czasowo udostępnione miejsce na stronie internetowej http:www.otogmina.pl, które po zamieszczeniu informacji wprowadzanych on-line przez pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, które pozwala na  promocję ich produktu lub usług związanych z prezentacją obiektu noclegowego i/lub  gastronomicznego.

12. Formularz Ogłoszeniowy – formularz dostępny w formie elektronicznej na Portalu Internetowym umożliwiający zamieszczenie Ogłoszenia.

13. Formularz Rejestracji  – formularz dostępny w formie elektronicznej na Portalu Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika Portalu i Konta Użytkownika Portalu Silver.

14. Konto  Użytkownika Portalu – oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczone przez Użytkownika Portalu podanym przez niego hasłem .  Udostępniane poprzez Portal  Internetowy, w którym  gromadzona jest historia aktywności indywidualnego Użytkownika Portalu  w ramach Portalu Internetowego. Poprzez utworzenia Konta Użytkownika Portalu, Użytkownik Portalu ma możliwość  nadawania Ogłoszeń, ich usunięcia oraz modyfikacji.

15. Konto  Użytkownika Portalu Silver – rodzaj Konta opisanego w pkt. 11 jednak  Konto dostępne jest jedynie  dla Użytkownika Portalu Miast i Gmin.  

16. Cennik ogłoszeń i reklam - ustalane przez Portal otogmina.pl opłaty za umieszczanie płatnych ogłoszeń i reklam udostępniony na stronie Portalu opisane w zakładce ”Cennik i Reklama”

I.  Rodzaje i zakres usług świadczonych  elektronicznie w oparciu o Regulamin przez  portal otogmina.pl.

1/ Usługodawca za pośrednictwem Portalu otogmina.pl  świadczy Usługi Elektroniczne związane z : zamieszczaniem ogólno pojętnych ogłoszeń informacyjno – promocyjnym zgodnie z rodzajami zawartymi na Portalu otogmina.pl oraz wpisu do Bazy Danych Katalogu Firm, wpisu do Bazy Danych  Noclegowo – Gastronomicznej.
2/ Przedmiotem ogłoszeń na Portalu otogmina.pl  mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
3/ Treść ogłoszenia i wpisu powinna być zgodna z obowiązującymi normami prawno-etycznymi.
4/ Ogłoszenie może zawierać ofertę sprzedaży, kupna, prezentacji bądź usługi, a także propozycję zawarcia umowy sprzedaży towaru, usługi  lub współpracy.
5/  Zamieszczanie ogłoszeń standardowych w Portalu jest bezpłatne. Istnieje możliwość wyróżniania ogłoszeń standardowych poprzez ich pozycjonowanie lub wyróżnienie kolorystyczne. Wyróżnienie jest płatne zgodnie z Cennikiem ogłoszeń i reklam  udostępnionym na stronie Portalu opisane w zakładce ”Cennik i Reklama”
6/ Publikacja reklam na stronie otogmina.pl jest płatna i wymaga skontaktowania się z Administratorem Portalu  w celu zawarcia odrębnej umowy.
7/  Portal otogmina.pl  nie odpowiada za ceny podawane przez Użytkowników Portalu w ogłoszeniach i reklamach jak również w produktach i usługach przez nich oferowanych. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do podania ceny ostatecznej - końcowej przedstawianego towaru lub usługi.

II.  Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów.

1/   Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej na korzystanie z  Konta Użytkownika Portalu i Konta  Użytkownika Portalu Silver zostaje zawarta na czas nieokreślony. Poprzez zawarcie umowy rozumie się otwarcie przez Użytkownika Portalu Konta Użytkownika Portalu i Konta Użytkownika Portalu Silver.
2/ Konto Użytkownika Portalu i Konta Użytkownika Portalu Silver, może zostać usunięte przez Administratora Portalu w przypadku:                                                                                                                   -   zamieszczania przez Użytkownika Portalu Ogłoszenia lub dokonania wpisu niezgodnego z zasadami Regulaminu,
-   zamieszczania przez Użytkownika Portalu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
-  wykorzystywania przez Użytkownika Portalu usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
-  usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika       
    Portalu i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu   
   wynikającym z naruszenia Regulaminu,
-  dokonania wpisu do Bazy Danych Katalogu Firm lub wpisu do Bazy Danych Noclegowo – Gastronomicznej niezgodnego z   zasadami Regulaminu.
3/ Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym   
   posługuje się Usługodawca:
-  komputer, tablet, telefon, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
-  dostęp do poczty elektronicznej.
-  przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0   
   i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.00 i wyższej.
-  zalecana rozdzielczość ekranu: 1366x768.
-  włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisywania plików Cookies oraz wtyczki   
    Javascript.
4/ Użytkownika Portalu zobowiązany jest do korzystania z portalu otogmina.pl  w sposób zgodny               z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Użytkowników Portalu oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie portalu otogmina.pl   lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę zaufania publicznego      renomy jego działalności i marki.
5/ Użytkownik Portalu zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
6/ Akceptując niniejszy Regulamin każdy Użytkownik Portalu oświadcza, iż jego działalność w ramach portalu otogmina.pl : 
- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna. W związku z tym Użytkownik Portalu nie będzie przesyłać na portal otogmina.pl  żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
- nie może naruszać praw innych Użytkowników Portalu a także praw osób trzecich, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi, i w związku z tym Użytkownik Portalu  powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych Użytkownikach Portalu,
- nie będzie wykorzystywać mechanizmów Portalu do rozsyłania materiałów niepożądanych, uznawanych za spam,
7/ Użytkownika Portalu obowiązuje zakaz dostarczania (w tym także prezentowania, udostępniania, rozpowszechniania, produkowania, utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania) treści o charakterze bezprawnym, w tym treści: zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem; treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej; wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, lub wyznaniowej; pochwalających faszyzm, nazizm lub komunizm; propagujących przemoc; obrażających uczucia religijne; naruszających prawa osób trzecich.
8/ W przypadku Użytkowników Portalu będących osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czynności w ramach portalu otogmina.pl  może dokonywać jedynie osoba umocowana w tym zakresie do działania w imieniu tych podmiotów.
9/ Użytkownik Portalu zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego  hasła oraz oświadcza, iż jest świadom wszystkich konsekwencji spowodowanych zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do portalu otogmina.pl  przez osoby, którym udostępnia swój login i hasło,
10/ Użytkownik Portalu, rejestrując się na portalu otogmina.pl  , ma prawo przesyłania na portalu otogmina.pl  informacji oraz materiałów dotyczących ogłoszenia w celu informacyjnego oddziaływania na innych Użytkowników Portalu otogmina.pl  .
11/ Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
12/ Usługodawca  oświadcza, iż wszelkie ogłoszenia oraz inne informacje publikowane na Portalu nie        stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93).
 
III. Warunki Utworzenia Konta Użytkownika Portalu i Konto  Użytkownika Portalu Silver.

1/  Konta mogą zostać utworzone bezpośrednio poprzez Formularz Rejestracji dostępny na stronie http:www.otogmina.pl   albo razem z zamieszczaniem pierwszego Ogłoszenia na Portalu otogmina.pl .
2/  Do utworzenia Konta Użytkownika niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji i niezbędne jest podanie poniższych danych:
- login (własny) , hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
-  konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
- następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj”. Na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link aktywacyjny do Konta – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika Portalu.
 - w momencie zamieszczania pierwszego Ogłoszenia na portalu otogmina.pl   procedura tworzenia Konta Użytkownika Portalu wygląda identycznie jak w przypadku tworzenia Konta poprzez Formularz Rejestracji.
- Konto  Użytkownika Portalu Silver aktywne jest  po akceptacji otwarcia konta przez Administratora Portalu w terminie do 24h licząc od chwili rejestracji.

VI. Warunki zamieszczania Ogłoszeń, wpisu do Bazy Danych Katalogu Firm,  Bazy Danych Noclegowo Gastronomicznej   i ich wyróżnienie.

1/  Użytkownika Portalu zamieszczający Ogłoszenie lub dokonujący wpisu zobowiązany jest do zamieszczenia danych zgodnych ze stanem faktycznym, zrozumiałych, rzetelnych, jasnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia lub wpisu. Zamieszczone Ogłoszenia lub wpisy nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązujących praw lub praw osób trzecich. Ogłoszenie lub wpis powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika Portalu.
2/  Na wniosek innego Użytkownika Portalu zamieszczający Ogłoszenie lub dokonujący wpis zobowiązany jest także udzielić, bez zbędnej zwłoki, wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia lub dokonanego wpisu.
3/  Użytkownika Portalu zobowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia lub dokonania wpisu w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń lub dla danego rodzaju wpisu oraz w języku polskim. Użytkownika Portalu zobowiązany jest do niezamieszczania  więcej niż jednego Ogłoszenia lub dokonania więcej niż jednego wpisu  dotyczącego tego samego przedmiotu lub wpisu.
4/  Użytkownika Portalu zobowiązany jest do niezamieszczania w treści Ogłoszenia (w tym w jego opisie oraz dołączonych zdjęciach) informacji umożliwiających kontakt. Informacje te mogą być zamieszczone zgodnie z  Formularzem  Ogłoszenia.
5/ na portalu otogmina.pl   zobowiązany jest do niezamieszczania Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, erotycznym lub podobnym.
6/  Zamieszczone na portalu otogmina.pl   Ogłoszenia lub dokonane wpisy są dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu  przez czas na jaki dane Ogłoszenie zostało zamieszczone. Ogłoszenie dostępne jest na portalu otogmina.pl   wraz z formularzem kontaktowym umożliwiającym kontakt bezpośrednio z Użytkowników Portalu  zamieszczającym Ogłoszenie lub dokonującym wpis .
7/  Skorzystanie z Ogłoszenia wyróżnionego  należy skontaktować się z Usługodawcą poprzez Formularz Zgłoszeniowy.
8/  Jeżeli w trakcie korzystania z usług na portalu otogmina.pl  dane (adresowe, teleadresowe osobowe lub inne) Użytkownika Portalu ulegną zmianie, Użytkownika Portalu zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
9/ Aktualizacji danych dokonuje sam Użytkownika Portalu po zalogowaniu się na jego konto.
10/  Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu otogmina.pl  jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Usługodawcy. 11/  Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Użytkownika Portalu do wprowadzonych na portalu otogmina.pl  .
12/  Wszystkie przekazane przez Użytkownika Portalu do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika Portalu. Użytkownika Portalu zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych na portalu otogmina.pl  .
13/  Użytkownika Portalu jednocześnie oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego na portalu otogmina.pl  dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi otogmina.pl  związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Użytkownika Portalu zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie  portal otogmina.pl  poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
14/  Użytkownik Portalu wyraża niniejszym zgodę na edycję przez portal  otogmina.pl  materiałów i danych wprowadzonych przez niego na portal otogmina.pl, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania ogłoszenia lub oferty i funkcjonowania portalu otogmina.pl . 
15/ Zamieszczane wpisy i opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Portal  otogmina.pl  nie zapoznaje się przed publikacją na portalu otogmina.pl  z każdą prezentacją, Ogłoszeniem  lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji nie spełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
16/ Użytkownika Portalu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez niego treści na łamach  portalu otogmina.pl  , w katalogach i Ogłoszeniach. p/ Użytkownika Portalu wyraża zgodę na umieszczanie przez portal otogmina.pl  w dowolnym miejscu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z portalem otogmina.pl. 

V.  Sposoby Płatności
1/ Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta: płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
2/ Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznym i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU.

VI. Odpowiedzialność za korzystanie z portalu otogmina.pl .

1/ Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie rejestracji Użytkownika Portalu.  
2/  Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane na  portalu otogmina.pl , a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników Portalu lub potencjalnych Klientów.
3/ W sytuacji, gdy portal otogmina.pl  uzyska informację o naruszeniu przez Użytkownika Portalu postanowień punktów powyższych, portal otogmina.pl  upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu Ogłoszenia lub prezentacji, a Użytkownikowi Portalu nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
4/ Zabrania się zamieszczania przez Użytkownika Portalu adresów WWW i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami,  należącymi do właściciela domeny http:www.otogmina.pl ,  lub Użytkownika Portalu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym portal otogmina.pl  zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu, Ogłoszenia  lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika Portalu.  
5/  Zamieszczenie adresu WWW lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w formularzu danych.
6/  Portal otogmina.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika Portalu za sytuacje związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Użytkownika Portalu przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa powyżej  rozstrzygane będą bez udziału portalu otogmina.pl.  7/  Portal otogmina.pl  nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Użytkownika Portalu w konsekwencji skorzystania z niego oferty. Sytuacja, o której mowa w  zdaniu 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Użytkownika Portalu oraz odmowy wykonania usług.
8/  Portal otogmina.pl  zastrzega, że korzystanie z portalu otogmina.pl  odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika Portalu, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika Portalu co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
9/  Portal otogmina.pl  nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem Portalu , a jego Klientami. Wszelkie nieporozumienia strony zainteresowne rozwiązują między sobą bez angażowania portalu otogmina.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
10/ Portal otogmina.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu otogmina.pl  wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 1 Użytkownikowi Portalu nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
11/ Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu otogmina.pl. Zdanie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę portalu otogmina.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Katalogu lub dobre imię właściciela domeny http://www. otogmina.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika Portalu, portal otogmina.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika Portalu  z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
12/  Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
13/ Portalu otogmina.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogach, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych.

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika Portalu niekonsumenta.

1/  Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec niekonsumentów i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
2/ Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika Portalu korzystającego z Portalu otogmina.pl , w tym z Usług Elektronicznych.
3/  Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika Portalu będącego niekonsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika Portalu będącego niekonsumentem zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Użytkownika Portalu będącego niekonsumentem za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych, a razie braku korzystania z odpłatnych Usługo Elektronicznych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Użytkownika Portalu będącego niekonsumentem. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie.

VIII. Warunki Rozwiązywania  Umów Świadczenia Usług Elektronicznych.

1/ Usługodawca i Użytkownik Portalu mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2/  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
3/  Użytkownik Portalu może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@otogmina.pl lub też pisemnie na adres:  otogmina.pl ul. Niska 29 lok. 55, 01-046 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu i jej otrzymania przez Administratora Portalu .  
4/ W wypadku Użytkownika Portalu będącego jednocześnie konsumentem Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Użytkownik Portalu w sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5/ W wypadku Użytkownika Portalu będącego niekonsumentem  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Użytkownika Portalu będącego niekonsumentem  wskazany w ramach Konta.
6/ W wypadku Użytkownika Portalu i Użytkownika Portalu będącego niekonsumentem  Usługodawca ma prawo natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia lub wpisu naruszającego Regulamin.

IX.  Prawa własności intelektualnej.

1/ Każdy Użytkownik Portalu korzystający z portalu otogmina.pl zobowiązuje się do respektowania praw właściciela portalu otogmina.pl oraz praw innych osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t.) oraz ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.).
2/ Usługodawca oferując Użytkownikowi Portalu dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem portalu otogmina.pl  zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
3/ Usługodawca   informuje, że jego portal otogmina.pl  zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, loga i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w na portalu otogmina.pl  wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
4/ Użytkownik Portalu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody portalu otogmina.pl  lub innego podmiotu uprawnionego.
5/ Użytkownik Portalu zapewnia, że jakiekolwiek korzystanie przez niego za pośrednictwem portalu otogmina.pl  z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownik Portalu ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
6/ Użytkownik Portalu poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem portal otogmina.pl , wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Portalu w zakresie ich osobistego użytku, a portal otogmina.pl  gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

X.  Postępowanie Reklamacyjne.

1/  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem portalu otogmina.pl  oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem portalu otogmina.pl  Użytkownik Portalu może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@otogmina.pl  lub też pisemnie na adres: otogmina.pl ul. Niska 29 lok. 55, 01-046 Warszawa.
2/ Usługodawca wymaga podania w opisie reklamacji jak najwięcej informacji, szczegółów  i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, numeru usługi oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3/  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania pełnych danych potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.
4/ Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika Portalu podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XI.   Polityka prywatności i pliki Cookiem

Polityka Prywatności
 1/ W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w Regulaminie portalu  otogmina.pl  
Użytkownik Portalu w celu korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Portalu portalu  otogmina.pl  zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego  formularza rejestrującego Użytkownika Portalu. W formularzu Wymagane jest podanie określonych w nim danych osobowych i teleadresowych.
Wszelkie dane osobowe i teleadresowe, które Użytkownik Portalu wprowadzi do formularza rejestracyjnego, służą do korespondencji z Właścicielem Portalu otogmina.pl  i innych Użytkowników Portalu jako dane kontaktowe podane w Ogłoszeniu lub Bazie noclegowo – gastronomicznej oraz inne dane osobowe zebrane przez Właściciela Portalu otogmina.pl  w trakcie korzystania przez Użytkownika Portalu z usług oferowanych za pośrednictwem portalu  otogmina.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
2/ Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników Portalu  innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
Administratorem danych osobowych jest Właściciel  portalu  otogmina.pl.
3/ Użytkownik Portalu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich zmian lub ich poprawienia, a także ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Właściciela portalu  otogmina.pl poprzez formularz kontaktowy lub adres korespondencyjny.
4/ Właściciel portalu  otogmina.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania Umowy, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem portalu  otogmina.pl. Dane osobowe Użytkownika Portalu  podane w korespondencji z Właścicielem portalu  otogmina.pl są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi Portalu odpowiedzi. Właściciel portalu  otogmina.pl może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Portalu  także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach.
Właściciel portalu  otogmina.pl może za dodatkową i opcjonalną zgodą Użytkownika Portalu przetwarzać jego dane osobowe w celach:
- statystycznych,
- marketingowych, a w szczególności wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail lub numery telefonu.
5/ Właściciel portalu  otogmina.pl może za dodatkową i opcjonalną zgodą Użytkownika Portalu przetwarzać jego dane osobowe w celach:
- statystycznych,
- marketingowych, a w szczególności wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail lub numery telefonu.
Na podstawie odrębnej i opcjonalnej zgody możliwe jest także przekazywanie przez Właściciela portalu  otogmina.pl  danych tj. e-mail lub nr telefonu Użytkownika Portalu podmiotom trzecim w celu przetwarzania w powyższym zakresie.
Zgoda, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika Portalu.
Właściciel portalu  otogmina.pl na podstawie udzielonej przez Użytkownika Portalu dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika Portalu.
Dane osobowe zebrane przez Właściciela portalu  otogmina.pl mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Pliki cookies.
1/ Właściciel portalu  otogmina.pl  wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu  (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Właściciela portalu  otogmina.pl.
Właściciel portalu otogmina.pl  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
- prawidłowego działania Portalu,
- dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
- zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
- marketingowych i statystycznych Właściciela Portalu i podmiotów z nim współpracujących,
- prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.
2/ Właściciel portalu otogmina.pl  informuje także Użytkowników Portalu , że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu.
Właściciel portalu otogmina.pl  wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika Portalu usunięte po ich zapisaniu przez Właściciela portalu otogmina.pl  , poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
3/ Właściciel portalu otogmina.pl  informuje także Użytkowników Portalu, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
III. Technologia stosowana przez Właściciela Portalu.
Właściciel Portalu stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

IV. Inne.
1/ Z uwagi na przedmiot umowy w przedmiocie realizacji usług za pośrednictwem portalu otogmina.pl  , Użytkownik Portalu nie ma możliwości korzystania z oferowanych w jej ramach usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
2/ Właściciel portalu otogmina.pl  będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik Portalu będzie korzystać z Portalu otogmina.pl  .
3/ W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Właściciela otogmina.pl  polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@otogmina.pl

XII. Postanowienia Końcowe.

1/  Akceptując Regulamin Użytkownika Portalu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przecz właściciela portalu otogmina.pl  i domeny http:www.otogmina.pl  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz na ich prezentację w portalu otogmina.pl.
2/ Użytkownik Portalu ma prawo do wglądu, korekty lub też usunięcia swoich danych osobowych i nadanego Ogłoszenia lub wpisu do katalogu. Całkowitego usunięcia Konta Użytkownika dokonać może wyłącznie Administrator Portalu na życzenie Użytkownika Portalu.
3/ w związku z niektórymi Ogłoszeniami lub usługami portalu Użytkownika Portalu  poprzez formularz kontaktowy swojego Ogłoszenia lub wpisu przekazuje  swoje dane osobowe do innych podmiotów lub osób fizycznych , jednak Użytkownik Portalu samodzielnie decyduje się o skorzystaniu z takiej możliwości przy nadaniu Ogłoszenia lub dokonania wpisu.
4/ Portal otogmina.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu poprzez wyświetlenie daty ostatniej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu na  portalu otogmina.pl .
5/ Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika Portalu, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Użytkownika Portalu nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienie Użytkownika Portalu odbywa się na podstawie zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu w górnej jego części.
6/ Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownikom Portalu będących jednocześnie konsumentami i korzystających z portalu otogmina.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zamieszczone Ogłoszenia i dokonane wpisy.
7/  W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownikom Portalu będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
8/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9/ Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.03.2015 r.
10/ W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
11/ Portal otogmina.pl  zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody przez któregokolwiek z Użytkowników Portalu.
12/ Regulamin oraz świadczone na jego podstawie usługi na  portalu otogmina.pl  podlegają prawu polskiemu.
13/ Wszelkie spory wynikające z Regulaminu czy też związane z Regulaminem oraz świadczonymi na jego podstawie usługami na  portalu otogmina.pl  będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela portalu otogmina.pl .

XIII. GIODO

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 w dniu 24.02.2015r. został złożony wniosek o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie otogmina.pl do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
 

Redakcja portalu

otogmina.pl
ul. Niska 29 lok. 55
01-046 Warszawa

biuro@otogmina.pl

REKLAMA